Upcoming Events

June 2021

 1. Summer solstice

  Sun, Jun 20th 2021

 2. Goldener Henkel am Mond

  Sun, Jun 20th 2021, 4:30 pm - 7:30 pm

 3. M7 is well placed

  Mon, Jun 21st 2021, 1:57 am - 1:57 am

 4. Sommersonnenwende

  Mon, Jun 21st 2021

 5. June solstice

  Mon, Jun 21st 2021, 5:16 am - 5:16 am

 6. The Moon at perigee

  Wed, Jun 23rd 2021, 11:54 am - 11:54 am

 7. Close approach of Mars and M44

  Thu, Jun 24th 2021, 12:15 am - 12:15 am

 8. NGC 6530 is well placed

  Thu, Jun 24th 2021, 1:56 am - 1:56 am

 9. Vollmond im Juni

  Thu, Jun 24th 2021

 10. Full Moon

  Thu, Jun 24th 2021, 8:39 pm - 8:39 pm

 11. The Moon at aphelion

  Fri, Jun 25th 2021, 7:47 am - 7:47 am

 12. Neptune enters retrograde motion

  Fri, Jun 25th 2021, 7:08 pm - 7:08 pm

 13. Conjunction of the Moon and Saturn

  Sun, Jun 27th 2021, 11:26 am - 11:26 am

 14. June Bootid meteor shower 2021

  Sun, Jun 27th 2021, 12:19 pm - 12:19 pm

 15. Close approach of the Moon and Saturn

  Sun, Jun 27th 2021, 1:05 pm - 1:05 pm

 16. Jupiter, Mond und Saturn am Morgenhimmel

  Mon, Jun 28th 2021, 2:00 am - 4:30 am

 17. Conjunction of the Moon and Jupiter

  Mon, Jun 28th 2021, 8:41 pm - 8:41 pm