Teleskop: Lacerta Fotonewton 250/1000

Reducer/Flattener/Barlow: 1,0x

Kamera: ZWO ASI294MM Pro

Chiptemperatur: 0°C

Gain: 121

Offset: 30

Binning: 2x2

Filter: Optolong L-Pro 2", Optolong RGB 2" Filtersatz, Omegon Pro H-Alpha Filter 2''

Abbildungsmaßstab: 0,953 "/Pixel

Bildgröße: 4146 x 2746

Anzahl Bilder: Lum: 16 x 120s, R: 8 x 180s, G: 7 x 180s, B: 7 x 180s, Ha: 8 x 300s

Gesamtbelichtungszeit: 2 h 18 min

Anzahl Darks, Flats, Darkflats: je 30, 30, 30

Bearbeitungssoftware: PixInsight