NGC7000_21-9-9_Nordamerikanebel

APO 130x 860 mit 6Da bei Bortle5

150x 60s 1600ISO