NGC7789_21-9-8

APO 130x860 mit 6Da bei Bortle5

30x 60s 1600ISO